TOP

PHẦN THƯỞNG

Phần thưởng Hạng Siêu Nặng

Đây là phần thưởng dành riêng cho các Guild nằm trong Top 40 Guild thuộc hạng cân Gà Hạng Siêu Nặng có thành tích vượt ải Đấu Trường Gà cao nhất trên toàn bộ máy chủ của Gunny (liên server). Mỗi thành viên Guild sẽ nhận được phần thưởng bao gồm:

Hạng Tên Số lượng Tình trạng Hình ảnh
Hạng 1
[Thẻ gà trọng tài] 10 Khóa 1
[Mũi khoan cấp 2] 10 Khóa 1
[Đá Chu Tước 5] 5 Khóa 1
[Đá Huyền Vũ 5] 5 Khóa 1
[Đá cường hóa 5] 5 Khóa 1
Guild được tặng 15,000 điểm tài sản
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Siêu Nặng
Hạng 2 và 3
[Thẻ gà quyền vương] 20 Khóa 1
[Mũi khoan cấp 2] 5 Khóa 1
[Đá Bạch Hổ 5] 5 Khóa 1
[Đá Thanh Long 5] 5 Khóa 1
[Đá cường hóa 5] 5 Khóa 1
Guild được tặng 12,000 điểm tài sản
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Siêu Nặng
Hạng 4 và 5
[Thẻ gà huấn luyện] 20 Khóa 1
[Mũi khoan cấp 2] 5 Khóa 1
[Đá Chu Tước 5] 3 Khóa 1
[Đá Huyền Vũ 5] 3 Khóa 1
Guild được tặng 12,000 điểm tài sản
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Siêu Nặng
Hạng 6 đến 10
[Thẻ gà thể thao] 20 Khóa 1
[Mũi khoan cấp 2] 5 Khóa 1
[Đá Bạch Hổ 5] 3 Khóa 1
[Đá Thanh Long 5] 3 Khóa 1
Guild được tặng 10,000 điểm tài sản
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Siêu Nặng
Hạng 11 đến 40
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Siêu Nặng

Phần thưởng Hạng Nặng

Đây là phần thưởng dành riêng cho các Guild nằm trong Top 40 Guild thuộc hạng cân Gà Hạng Nặng có thành tích vượt ải Đấu Trường Gà cao nhất trên toàn bộ máy chủ của Gunny (liên server). Mỗi thành viên Guild sẽ nhận được phần thưởng bao gồm:

Hạng Tên Số lượng Tình trạng Hình ảnh
Hạng 1
[Thẻ gà trọng tài] 10 Khóa 1
[Mũi khoan cấp 2] 5 Khóa 1
[Đá Chu Tước 5] 3 Khóa 1
[Đá Huyền Vũ 5] 3 Khóa 1
[Đá cường hóa 5] 3 Khóa 1
Guild được tặng 10,000 điểm tài sản
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Nặng
Hạng 2 và 3
[Thẻ gà quyền vương] 20 Khóa 1
[Mũi khoan cấp 2] 5 Khóa 1
[Đá Bạch Hổ 5] 2 Khóa 1
[Đá Thanh Long 5] 2 Khóa 1
[Đá cường hóa 5] 2 Khóa 1
Guild được tặng 8,000 điểm tài sản
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Nặng
Hạng 4 và 5
[Thẻ gà huấn luyện] 20 Khóa 1
[Mũi khoan cấp 2] 2 Khóa 1
[Đá Chu Tước 5] 2 Khóa 1
[Đá Huyền Vũ 5] 2 Khóa 1
Guild được tặng 8,000 điểm tài sản
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Nặng
Hạng 6 đến 10
[Thẻ gà thể thao] 20 Khóa 1
[Mũi khoan cấp 2] 2 Khóa 1
[Đá Bạch Hổ 5] 2 Khóa 1
[Đá Thanh Long 5] 2 Khóa 1
Guild được tặng 5,000 điểm tài sản
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Nặng
Hạng 11 đến 40
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Nặng

Phần thưởng Hạng Ruồi

Đây là phần thưởng dành riêng cho các Guild nằm trong Top 40 Guild thuộc hạng cân Gà Hạng Ruồi có thành tích vượt ải Đấu Trường Gà cao nhất trên toàn bộ máy chủ của Gunny (liên server). Mỗi thành viên Guild sẽ nhận được phần thưởng bao gồm:

Hạng Tên Số lượng Tình trạng Hình ảnh
Hạng 1
[Thẻ gà trọng tài] 10 Khóa 1
[Mũi khoan cấp 1] 10 Khóa 1
[Đá Chu Tước 4] 5 Khóa 1
[Đá Huyền Vũ 4] 5 Khóa 1
[Đá cường hóa 4] 5 Khóa 1
Guild được tặng 10,000 điểm tài sản
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Ruồi
Hạng 2 và 3
[Thẻ gà quyền vương] 20 Khóa 1
[Mũi khoan cấp 1] 5 Khóa 1
[Đá Thanh Long 4] 5 Khóa 1
[Đá Bạch Hổ 4] 5 Khóa 1
[Đá cường hóa 4] 5 Khóa 1
Guild được tặng 8,000 điểm tài sản
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Ruồi
Hạng 4 và 5
[Thẻ gà huấn luyện] 20 Khóa 1
[Mũi khoan cấp 1] 5 Khóa 1
[Đá Chu Tước 4] 3 Khóa 1
[Đá Huyền Vũ 4] 3 Khóa 1
Guild được tặng 8,000 điểm tài sản
  Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Ruồi
Hạng 6 đến 10
[Thẻ gà thể thao] 20 Khóa 1
[Mũi khoan cấp 1] 5 Khóa 1
[Đá Thanh Long 4] 3 Khóa 1
[Đá Bạch Hổ 4] 3 Khóa 1
Guild được tặng 5,000 điểm tài sản
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Ruồi
Hạng 11 đến 40
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Ruồi

Phần thưởng Hạng Lông

Đây là phần thưởng dành riêng cho các Guild nằm trong Top 40 Guild thuộc hạng cân Gà Hạng Lông có thành tích vượt ải Đấu Trường Gà cao nhất trên toàn bộ máy chủ của Gunny (liên server). Mỗi thành viên Guild sẽ nhận được phần thưởng bao gồm:

Hạng Tên Số lượng Tình trạng Hình ảnh
Hạng 1
[Thẻ gà trọng tài] 10 Khóa 1
[Mũi khoan cấp 1] 5 Khóa 1
[Đá Chu Tước 4] 3 Khóa 1
[Đá Huyền Vũ 4] 3 Khóa 1
[Đá cường hóa 4] 3 Khóa 1
Guild được tặng 10,000 điểm tài sản
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Lông
Hạng 2 và 3
[Thẻ gà quyền vương] 20 Khóa 1
[Mũi khoan cấp 1] 5 Khóa 1
[Đá Thanh Long 4] 2 Khóa 1
[Đá Bạch Hổ 4] 2 Khóa 1
[Đá cường hóa 4] 2 Khóa 1
Guild được tặng 8,000 điểm tài sản
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Ruồi
Hạng 4 và 5
[Thẻ gà huấn luyện] 20 Khóa 1
[Mũi khoan cấp 1] 2 Khóa 1
[Đá Chu Tước 4] 2 Khóa 1
[Đá Huyền Vũ 4] 2 Khóa 1
Guild được tặng 8,000 điểm tài sản
  Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Lông
Hạng 6 đến 10
[Thẻ gà thể thao] 20 Khóa 1
[Mũi khoan cấp 1] 2 Khóa 1
[Đá Thanh Long 4] 2 Khóa 1
[Đá Bạch Hổ 4] 2 Khóa 1
Guild được tặng 5,000 điểm tài sản
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Lông
Hạng 11 đến 40
Mỗi thành viên Guild (có tham gia đóng góp số lần vượt ải cho Guild) nhận 1 Item Code Gà Hạng Lông