Online nhận thưởng

Mừng phiên bản mới của Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí, những nhân vật cấp độ 120 trở lên nếu tham gia online hàng ngày sẽ nhận được vật phẩm là Tái Khởi Lệnh Kỳ.

Online nhận thưởng

  • Nhân vật tham gia có cấp độ từ 120 trở lên.
  • Thời gian online ít nhất là 1 giờ thì nhân vật mới có thể nhận thưởng.
  • Hành trang của nhân vật phải còn ít nhất 1 ô trống.
  • Mỗi ngày, khi nhân vật online thì thời gian online đó sẽ được NPC Đại Sự Lão Lão ghi nhận. (Không tính thời gian khi rời mạng hoặc ủy thác rời mạng)
  • Kiểm tra tổng thời gian online của nhân vật ở NPC Đại Sự Lão Lão.
  • Mỗi ngày vào lúc 24h00, tổng thời gian online trong ngày của nhân vật sẽ được reset về 0.
  • Mỗi lần nhận thưởng Tái Khởi Lệnh Kỳ ở NPC Đại Sự Lão Lão, nhân vật sẽ nhận 2 Tái Khởi Lệnh Kỳ và thời gian online sẽ bị trừ đi 1 giờ.
  • Nhận tối đa phần thưởng Tái Khởi Lệnh Kỳ 4 lần/ngày/nhân vật.