Nâng cấp bảo rương trang bị Tử Mãng

Tính năng nâng cấp trang bị Tử Mãng sẽ đem lại siêu sức mạnh cho nhân vật khi bôn tẩu, hành hiệp tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí.

Chế tạo | Quy nguyên | Giám định

NPC liên quan

Tên NPC Ghi chú

Thợ Rèn Thần Bí

- Vị trí: Lâm An ( 164/199).

- Chức năng:

 • Chế tạo Bảo Rương trang bị Tử Mãng.
 • Giám định Bảo Rương trang bị Tử Mãng.
 • Quy nguyên Bảo Rương trang bị Tử Mãng.


Hàng Rong

- Vị trí: Thất Đại Thành Thị.

- Chức năng: Đổi các loại Bảo Thạch dùng để chế tạo trang bị Tử Mãng.

Cách thu nguyên liệu

Có thể có được nguyên liệu thông qua đổi vật phẩm ở NPC Hàng Rong:

Tên vật phẩm Nguyên liệu đổi được
1 Trang bị Thanh Câu bất kỳ 1 Thanh Câu Thạch
1 Trang bị Vân Lộc bất kỳ 1 Vân Lộc Thạch
1 Trang bị Thương Lang bất kỳ 1 Thương Lang Thạch
1 Trang bị Huyền Viên bất kỳ 1 Huyền Viên Thạch

Mô tả vật phẩm

Vật phẩm Ghi chú

Thanh Câu Thạch

- Nguồn gốc: Đổi ở NPC Hàng Rong.

- Tính chất:

 • Được giao dịch, bày bán, ném ra.
 • Xếp chồng: 50 cái/1 ô.
 • Bán cửa hàng: 0 lượng.

- Công dụng: Dùng để chế tạo trang bị ở NPC Thợ Rèn Thần Bí.

- Thời hạn sử dụng:  Không giới hạn.


Vân Lộc Thạch

Thương Lang Thạch

Huyền Viên Thạch

Đồ Phổ Tử Mãng Khôi

Đồ Phổ Tử Mãng Y

Đồ Phổ Tử Mãng Ngoa
Đồ Phổ Tử Mãng Yêu Đái
Đồ Phổ Tử Mãng Hộ Uyển

Đồ Phổ Tử Mãng Hạng Liên
Đồ Phổ Tử Mãng Bội
Đồ Phổ Tử Mãng Thượng Giới

Đồ Phổ Tử Mãng Hạ Giới

Đồ Phổ Tử Mãng Khí Giới

- Nguồn gốc: Thông qua tham gia các tính năng (Tống Kim, Boss Đại Hoàng Kim, Phong Lăng Độ, Vượt Ải …).

- Tính chất:

 • Được giao dịch, bày bán, ném ra.
 • Không được: Xếp chồng.
 • Bán cửa hàng: 0 lượng.

- Công dụng: Dùng để chế tạo trang bị ở NPC Thợ Rèn Thần Bí.

- Thời hạn sử dụng:  Không giới hạn.


Bảo Rương Tử Mãng Khôi

Bảo Rương Tử Mãng Y
Bảo Rương Tử Mãng Ngoa
Bảo Rương Tử Mãng Yêu Đái
Bảo Rương Tử Mãng Hộ Uyển
Bảo Rương Tử Mãng Hạng Liên
Bảo Rương Tử Mãng Bội

Bảo Rương Tử Mãng Thượng Giới

Bảo Rương Tử Mãng Hạ Giới
Bảo Rương Tử Mãng Khí Giới

- Nguồn gốc: Thông qua tham gia chế tạo Bảo Rương Tử Mãng hoặc đổi ngược lại Bảo Rương Tử Mãng từ trang bị Tử Mãng.

- Tính chất:

 • Được giao dịch, bày bán, ném ra.
 • Không được: Xếp chồng.
 • Bán cửa hàng: 0 lượng.

- Công dụng: Xem tại đây.

- Thời hạn sử dụng:  Không giới hạn.


Tử Tinh Khoáng Thạch

- Nguồn gốc: Thông qua tham gia các tính năng (Tống Kim, Boss Đại Hoàng Kim, Phong Lăng Độ, Vượt Ải …).

- Tính chất:

 • Được giao dịch, bày bán, ném ra.
 • Xếp chồng: 50 cái/1 ô.
 • Bán cửa hàng: 0 lượng.

- Công dụng: Dùng để chế tạo trang bị ở NPC Thợ Rèn Thần Bí.

- Thời hạn sử dụng: Không giới hạn


Tử Mãng Giám Định Phù

- Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các.

- Giá: 500 Xu.

- Tính chất:

 • Được giao dịch, bày bán, ném ra
 • Không được: Xếp chồng
 • Bán cửa hàng: 0 lượng

- Công dụng: Xem tại đây.

- Thời hạn sử dụng:  Không giới hạn.


Tử Mãng Quy Nguyên Phù

- Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các.

- Giá: 500 xu.

- Tính chất:

 • Được giao dịch, bày bán, ném ra.
 • Không được: Xếp chồng.
 • Bán cửa hàng: 0 lượng.

- Công dụng: Xem tại đây.

- Thời hạn sử dụng:  Không giới hạn.

Chế tạo Bảo Rương trang bị Tử Mãng

Công thức Trang bị tương ứng
nhận được
225 Tử Tinh Khoáng Thạch
+
9 Thanh Câu Thạch
+
6 Vân Lộc Thạch
+
3 Thương Lang Thạch
+
1 Huyền Viên Thạch
+

=>
1 Đồ Phổ Tử Mãng Khôi 1 Bảo Rương Tử Mãng Khôi
1 Đồ Phổ Tử Mãng Y 1 Bảo Rương Tử Mãng
Y
1 Đồ Phổ Tử Mãng Ngoa 1 Bảo Rương Tử Mãng Ngoa
1 Đồ Phổ Tử Mãng Yêu Đái 1 Bảo Rương Tử Mãng Yêu Đái
1 Đồ Phổ Tử Mãng Hộ Uyển 1 Bảo Rương Tử Mãng
Hộ Uyển
1 Đồ Phổ Tử Mãng Hạng Liên 1 Bảo Rương Tử Mãng Hạng Liên
1 Đồ Phổ Tử Mãng Bội 1 Bảo Rương Tử Mãng
Bội
325 Tử Tinh Khoáng Thạch
+
9 Thanh Câu Thạch
+
6 Vân Lộc Thạch
+
3 Thương Lang Thạch
+
1 Huyền Viên Thạch
+
=>
1 Đồ Phổ Tử Mãng Thượng Giới 1 Bảo Rương Tử Mãng Thượng Giới
1 Đồ Phổ Tử Mãng Hạ Giới 1 Bảo Rương Tử Mãng
Hạ Giới
1 Đồ Phổ Tử Mãng Khí Giới 1 Bảo Rương Tử Mãng
Khí Giới

 

Phần thưởng

 • Sử dụng Bảo Rương trang bị Tử Mãng sẽ nhận được ngẫu nhiên trang bị Tử Mãng (trong 23 trang bị thuộc loại Bảo Rương đó).
 • Ví dụ: Sử dụng Bảo Rương Tử Mãng Khôi sẽ nhận được 1 Nón Tử Mãng ngẫu nhiên trong 23 loại Nón Tử Mãng.

Quy nguyên Bảo Rương trang bị Tử Mãng

 • Quy nguyên (đổi) trang bị Tử Mãng bất kỳ thành Bảo Rương Tử Mãng tương ứng ở NPC Thợ Rèn Thần Bí.
Công thức Phần thưởng nhận được
1 Trang bị Tử Mãng bất kỳ
+
1 Tử Mãng Quy Nguyên Phù
1 Bảo Rương Tử Mãng
(tương ứng với trang bị Tử Mãng trong công thức).

Giám định Bảo Rương trang bị Tử Mãng

 • Có thể chọn trang bị Tử Mãng theo ý muốn ở NPC Thợ Rèn Thần Bí.
Công thức Hệ thống
1 Tử Mãng
Giám Định Phù
+
1 Bảo Rương Tử Mãng Khôi
 • Xuất hiện 23 trang bị của 23 đường tương ứng với loại Bảo Rương Tử Mãng.
 • Tùy chọn công thức cần đổi.

 

1 Bảo Rương Tử Mãng Y
1 Bảo Rương Tử Mãng Ngoa
1 Bảo Rương Tử Mãng Yêu Đái
1 Bảo Rương Tử Mãng Hộ Uyển
1 Bảo Rương Tử Mãng Hạng Liên
1 Bảo Rương Tử Mãng Bội
1 Bảo Rương Tử Mãng Thượng Giới
1 Bảo Rương Tử Mãng Hạ Giới
1 Bảo Rương Tử Mãng Khí Giới

Lưu ý

 • Khi chọn phần thưởng thành công thì hệ thống mới trừ đi số nguyên liệu trong.