Đăng ký

Giải đấu Bang Hội Tinh Anh 4 được chính thức khởi động vào ngày 01/10/2010 với Vòng Server thi đấu bằng hình thức Cuộc chiến Hoa Hồng. Chi tiết cụ thể như sau, thân mời quý đồng đạo cùng theo dõi:

Thời gian đăng ký

Quý nhân sĩ bắt đầu đăng ký tham gia từ ngày 01/10/2010 đến hết ngày 25/10/2010.

NPC liên quan

Hình ảnh Mô tả chi tiết

Long Hổ Sứ

240/219 Thành Đô

Xuất hiện dòng chọn:

  • Ta muốn đăng ký tham gia Vòng Server (chi phí: 48 Tử Kim Hồng Bao có Vàng).
  • Danh sách bang hội bình chọn.
  • Xem số điểm Hoa Hồng của các bang hội.
  • Nâng cấp Hoa Hồng Phấn (05 Hoa Hồng Đỏ + 2 Xu vật phẩm).

Điều kiện tham gia báo danh

Bang hội

Tất cả các bang hội đẳng cấp 5 trở lên đều có thể tham gia Vòng Server.

Bang chủ đại diện

Chỉ có bang chủ đạt cập độ 77 trở lên, đã vào môn phái, cùng quốc tịch với máy chủ mới có thể đại diện bang hội đăng ký báo danh.

Thời gian hoạt động

Giai đoạn Thời gian Ghi chú
Bang hội bắt đầu đăng ký báo danh tham gia. Sau bảo trì ngày 01/10/2010 Bang chủ đại diện bang hội đăng ký báo danh tham gia Vòng Server tại NPC Long Hổ Sứ.
Kết thúc đăng ký báo danh. 24h00 ngày 25/10/2010 Kết thúc thời gian đăng ký báo danh tham gia Vòng Server – Cuộc Chiến Hoa Hồng.

Lưu ý

Mỗi bang hội chỉ có thể đăng ký báo danh tham gia Vòng Server – Cuộc Chiến Hoa Hồng 01 lần trong suốt thời gian quy định.