Thân mời quý nhân sĩ cùng theo dõi lịch thi đấu Vòng Loại Trực Tiếp, bắt đầu từ ngày 23/04/2011 đến 08/05/2011:

Đấu trường 1

Đấu trường 1
Thứ Ngày Vào ĐT Báo danh Giờ đánh Kết thúc Tống - Liêu Lượt trận Đội thắng
Thứ Bảy 23/04 13:00 13:15 13:30 14:15 Hoàng Ưng - Vương Hổ Trận 1 Hoàng Ưng
15:00 15:15 15:30 16:15 Mãnh Hổ - Truy Long Trận 2 Truy Long
Chủ nhật 24/04 11:00 11:15 11:30 12:15 Hoàng Ưng - Tàng Long Trận 3 Hoàng Ưng
13:00 13:15 13:30 14:15 Tân Phụng - Hồng Ưng Trận 4 Hồng Ưng
15:00 15:15 15:30 16:15 Truy Long - Song Hổ Trận 5 Song Hổ
17:00 17:15 17:30 18:15 Dạ Hổ - Phi Hổ Trận 6 Dạ Hổ
Thứ Bảy 07/05 13:00 13:15 13:30 14:15 Hoàng Ưng - Hồng Ưng Trận 7 Hoàng Ưng
15:00 15:15 15:30 16:15 Song Hổ - Dạ Hổ Trận 8 Dạ Hổ
Chủ nhật 08/05 11:00 11:15 11:30 12:15 Hoàng Ưng - Dạ Hổ Trận 9 Dạ Hổ

Đấu trường 2

Đấu trường 2
Thứ Ngày Vào ĐT Báo danh Giờ đánh Kết thúc Tống - Liêu Lượt trận Đội thắng
Thứ Bảy 23/04 13:00 13:15 13:30 14:15 Thần Long - Việt Ưng Trận 1 Thần Long
15:00 15:15 15:30 16:15 Bá Long - Hỏa Long Trận 2 Bá Long
Chủ nhật 24/04 11:00 11:15 11:30 12:15 Thần Long - Phục Hổ Trận 3 Thần Long
13:00 13:15 13:30 14:15 Hắc Hổ - Thăng Long Trận 4 Hắc Hổ
15:00 15:15 15:30 16:15 Bá Long- Thần Hổ Trận 5 Thần Hổ
17:00 17:15 17:30 18:15 Hàng Long - Kỳ Hổ Trận 6 Hàng Long
Thứ Bảy 07/05 13:00 13:15 13:30 14:15 Thần Long - Hắc Hổ Trận 7 Thần Long
15:00 15:15 15:30 16:15 Thần Hổ - Hàng Long Trận 8 Thần Hổ
Chủ nhật 08/05 11:00 11:15 11:30 12:15 Thần Long - Thần Hổ Trận 9 Thần Hổ

Đấu trường 3

Đấu trường 3
Thứ Ngày Vào ĐT Báo danh Giờ đánh Kết thúc Tống - Liêu Lượt trận Đội thắng
Thứ Bảy 23/04 13:00 13:15 13:30 14:15 Ngọa Hổ - Bạch Hổ Trận 1 Bạch Hổ
15:00 15:15 15:30 16:15 Hoàng Hổ - Xích Long Trận 2 Xích Long
Chủ nhật 24/04 11:00 11:15 11:30 12:15 Bạch Hổ- Tiên Phụng Trận 3 Tiên Phụng
13:00 13:15 13:30 14:15 Thanh Long - Vân Long Trận 4 Thanh Long
15:00 15:15 15:30 16:15 Xích Long - Ngọc Phụng Trận 5 Ngọc Phụng
17:00 17:15 17:30 18:15 Quán Hổ -
(Huy Ưng bị loại )
Trận 6 Quán Hổ
Thứ Bảy 07/05 13:00 13:15 13:30 14:15 Tiên Phụng - Thanh Long Trận 7 Tiên Phụng
15:00 15:15 15:30 16:15 Ngọc Phụng - Quán Hổ Trận 8 Quán Hổ
Chủ nhật 08/05 11:00 11:15 11:30 12:15 Tiên Phụng - Quán Hổ Trận 9 Tiên Phụng

Đấu trường 4

Đấu trường 4
Thứ Ngày Vào ĐT Báo danh Giờ đánh Kết thúc Tống - Liêu Lượt trận Đội thắng
Thứ Bảy 23/04 13:00 13:15 13:30 14:15 Hỏa Ưng - Trí Long Trận 1 Trí Long
Không có Trận 2  
Chủ nhật 24/04 11:00 11:15 11:30 12:15 Trí Long - Thiết Hổ Trận 3 Trí Long
13:00 13:15 13:30 14:15 Uy Long - Cuồng Long Trận 4 Cuồng Long
15:00 15:15 15:30 16:15 Chính Ưng - Bạch Ưng Trận 5 Chính Ưng
17:00 17:15 17:30 18:15 Thiên Phụng - Đại Ưng Trận 6 Thiên Phụng
Thứ Bảy 07/05 13:00 13:15 13:30 14:15 Trí Long - Cuồng Long Trận 7 Trí Long
15:00 15:15 15:30 16:15 Chính Ưng - Thiên Phụng Trận 8 Chính Ưng
Chủ nhật 08/05 11:00 11:15 11:30 12:15 Trí Long - Chính Ưng Trận 9 Trí Long
TOP