Phần thưởng

Phần thưởng dầu tiên mà nhân vật nhận được sẽ là phần thưởng mỗi ngày (áp dụng cho cả hai đối tượng: Võ Lâm Tiền Bối & Thiếu Niên Anh Hùng), cụ thể như sau:

Đối tượng Cấp độ Phần thưởng
Võ Lâm Tiền Bối 7x 200 vật phẩm thu thập 1 Hạt giống
15 vàng
1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường
1 Mãng cầu
8x 200 vật phẩm thu thập 2 Hạt giống
20 vàng
1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường
2 Mãng Cầu
9x 200 vật phẩm thu thập 3 Hạt giống
25 vàng
1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường
3 Mãng Cầu
Thiếu Niên Anh Hùng 7x 200 vật phẩm thu thập 2 Hạt giống
15 vàng
1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường
2 Dừa
8x 200 vật phẩm thu thập 4 Hạt giống
35 vàng
1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường
3 Dừa
9x 200 vật phẩm thu thập 6 Hạt giống
50 vàng
1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường
5 Dừa