Sau đây là những phần thưởng hữu ích mà chương trình Quay số nhận thưởng trong game dành tặng nhân sĩ võ lâm:

Phần thưởng khi quay số

Phần thưởng mỗi 1 lần quay
Phần thưởng Hạn tồn tại
Hòa Thị Bích 15 ngày
Đấu Hồn
Ngự Dụng Bạch Ngọc Thạch
Thiên Thạch Tinh Thạch
Thần Nông Đơn
Bát Nhã Chứng Thư
Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn  -
Thần Hành Bí Phổ 15 ngày
Thần Hành Bảo Điển
Vạn Vật Quy Nguyên Đơn  -
Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao
Sinh Sinh Hóa Tán
Tử quang Lệnh
Mảnh Tiệt Hoành Thú
Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết
Phần thưởng mỗi 14 lần quay
Phần thưởng Hạn tồn tại
Thiên Thạch Linh Thạch 15 ngày
Phi Yên Thạch -
Nhân Sâm Vạn Năm
Định Hồn Thiên Thạch 15 ngày
Hòa Thị Bích
Cường Hiệu Tam Thanh Hoàn
Cường Hiệu Lục Thần Hoàn
Đại Bạch Câu Hoàn